โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2567 (วันที่ 2)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2567 (วันที่ 2)
ในการนี้ ดร.อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นายอำนาจ เสมอวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายวิษนุ ส่งศรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร