ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
นายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสันติ คำไหว
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
นางพนิดา ชวลิต
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายจาตุรนต์ เจริญรักษ์
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวณปัญรัฏฐ์ เพ็ชรุพันธ์
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวสุพัตรา แดงสกล
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวสุภาภรณ์ เดชมณี
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา