แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูผู้สอน

นายจาตุรนต์ เจริญรักษ์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวธัญชนก เหล่าจันทร์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายองอาจ กลางอนุรักษ์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง