แผนกวิชาช่างยนต์

ครูผู้สอน

นายดนัย จันทร์สว่าง

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอิทธิพล กมลธรรมโชติ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายสันติ คำไหว

ครูแผนกวิชาช่างยนต์