ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
นายศราวุธ ชู่ช่วย
รองอำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางวรชยา บุญศิริ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวอุ่นวรรณ จีรโกวิทยภาส
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
หัวหน้างานทะเบียน
นายอิทธิพล กมลธรรมโชต
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวสุพิชภรณ์ พูลมา
หัวหน้างานการบัญชี
นายฉลอง ชมภูผล
หัวหน้างานการเงิน
นายดนัย จันทร์สว่าง
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสหรัฐ พิทักษ์ครุฑ
ห้วหน้างานประชาสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. สนับสนุนประสานในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพยากร ประกอบด้วย 9 งานดังนี้ 
    งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ และงานยานพาหนะ
  2. ปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่รองฝ่ายมอบหมาย
  3. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย