ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
นายศราวุธ ชู่ช่วย
รองอำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางวรชยา บุญศิริ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวอุ่นวรรณ จีรโกวิทยภาส
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
หัวหน้างานทะเบียน
นายอิทธิพล กมลธรรมโชต
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวสุพิชภรณ์ พูลมา
หัวหน้างานการบัญชี
นายฉลอง ชมภูผล
หัวหน้างานการเงิน
นายดนัย จันทร์สว่าง
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสหรัฐ พิทักษ์ครุฑ
ห้วหน้างานประชาสัมพันธ์