หน้าแรก

banner-sample-850x410-3
banner-sample-850x410-4
400701452_364750729450228_1757504843175976126_n
s-02
s-03
s-04
s-05
director-demo1

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา กระผมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพสูงสุดพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและปรารถนาให้ลูกศิษย์ทุกคน เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติเรียบร้อยมีกิริยามารยาทดี มีวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นายรักษ์วิเลิศ  รักษารัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร

งานวิจัยและโครงงาน

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More