หน้าแรก

Slide
Slide
400701452_364750729450228_1757504843175976126_n
s-02
s-03
s-04
s-05
IMG_6518
director-demo1

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา กระผมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพสูงสุดพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและปรารถนาให้ลูกศิษย์ทุกคน เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติเรียบร้อยมีกิริยามารยาทดี มีวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นายรักษ์วิเลิศ  รักษารัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร

ประกาศวิทยาลัยฯ

11 เม.ย. 2567 ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ทำเเบบสอบถามการมีงานทำเเละการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
4 เม.ย. 2567 รับสมัครบุคคลทั่วไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
4 เม.ย. 2567 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)
26 มี.ค. 2567 นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถรับใบ รบ.1 และรูปรับประกาศนียบัตร ณ งานทะเบียน
19 ก.พ. 2567 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เรื่องกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนทีี 1 ปีการศึกษา 2567

งานวิจัยและโครงงาน

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More