แผนกวิชาการบัญชี

ครูผู้สอน

นางสาวสุพิชภรณ์ พูลมา

ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุภาภรณ์ เดชมณี

ครูแผนกวิชาการบัญชี