ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
นายศราวุธ ชูช่วย
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวพันไทร คงสุกแก้ว
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวณปัญรัฏฐ์ เพ็ชรุพันธ์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายวิชาญ แก้วคงที่
งานปกครอง
นายดนัย จันทร์สว่าง
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวฐิติวรดา โชหนู
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ เสือทอง
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน