ฝ่ายวิชาการ

นายรักวิเลิศ รักษารัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
นายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวัลลภ พันธ์สิงห์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวพยุงพร พุ่มคง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวเสาว์ลักษณ์ เมืองแป้น
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวธัญชนก เหล่าจันทร์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายองอาจ กลางอนุรักษ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน