แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูผู้สอน

นางสาวพยุงพร พุ่มคง

หัวหน้าแผนก

นางสาวสุพัตรา แดงสกล

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

นางพนิดา ชวลิต

ครูประจำแผนก

นางสาวณปัญรัฏฐ์ เพ็ชรุพันธ์

ครูประจำแผนก

นายสหรัฐ พิทักษ์ครุฑ

ครูประจำแผนก