ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา กลยุทธ์ เทคนิค กระบวนการทำงานและการจัดการองค์กร และการจัดการศึกษาระยะสั้น

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบหมายให้นายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์ และนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพชุมพร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา กลยุทธ์ เทคนิค กระบวนการทำงานและการจัดการองค์กร และการจัดการศึกษาระยะสั้น
ในการนี้ ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร