ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)