ประกาศจากงานทะเบียน ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ดำเนินการยื่นคำรองขอจบการศึกษา ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ดำเนินการยื่นคำรองขอจบการศึกษา ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567