กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567