ข้อมูลบุคลากร

บัญชีรายชื่อบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
ข้าราชการ
1 นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
2 นายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
3 นายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4 นางสาวมรกต วรรณดี ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
5 ว่าที่ พ.ต. สมพงษ์ สุดสวาสดิ์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
6 นายวัลลภ พันธ์สิงห์ ครู
7 นายอิทธิพล กมลธรรมโชติ ครูผู้ช่วย
8 นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์ ครูผู้ช่วย
9 นายจาตุรนต์ เจริญรักษ์ ครูผู้ช่วย
10 นางพนิดา ชวลิต ครูผู้ช่วย
11 นางสาวพันไทร คงสุกแก้ว ครูผู้ช่วย
12 นายปวีณ์กร วงษ์สถิต ครูผู้ช่วย
13 นายสันติ คำไหว ครูผู้ช่วย
14 นายธีรธัช อาภรณ์ ครูผู้ช่วย
15 นางสาวรชยา บุญศิริ ครูผู้ช่วย
16 นางสาวอุ่นวรรณ จีรโกวิทยภาส ครูผู้ช่วย
17 นายสิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ
1 นายฉลอง ชมภูผล พนักงานธุรการ  ส.4 / หัวหน้า
2 นางสาวอุทุมพร โชติคุต พนักงานธุรการ  ส.4 / หัวหน้า
3 นายวันชัย พรหมศรี ช่างไม้  ส.4 / หัวหน้า
4 นายคันธ์ชิต อัมพะวัน หัวหน้าหมวดรถยนต์
พนักงานราชการ
1 นายวิชาญ แก้วคงที่ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2 นายดนัย จันทรสว่าง ครูแผนกวิชายานยนต์
3 นายบุญมา กิตติชนม์ธวัช ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4 นางสาวพยุงพร พุ่มคง ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 นางสาวสุพิชภรณ์ พูลมา ครูแผนกวิชาการบัญชี
6 นางสาวณปัญรัฎฐ์ เพ็ชรุพันธ์ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 นางสาวทิพย์สุดา แดงสกล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านพัสดุ)
ครูพิเศษสอน
1 นายอภิชัย วิชัยดิษฐ ครูพิเศษสอนแผนกวิชายานยนต์
2 นายองอาจ กลางนุรักษ์ ครูพิเศษสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
3 นางสาวธัญชนก เหล่าจันทร์ ครูพิเศษสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
4 นางสาวสุภาภรณ์ เดชมณี ครูพิเศษสอนแผนกวิชาการบัญชี
5 นางสาวพรสินี บำรุงราษฎร์ ครูพิเศษสอนแผนกวิชาการบัญชี
6 นางสาวสุพัตรา แดงสกล ครูพิเศษสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 นายสหรัฐ พิทักษ์ครุฑ ครูพิเศษสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 นางสาวฐิติวรดา โชหนู ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9 นางสาวเสาร์วลักษณ์ เมืองแป้น ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 นางสาวธิดารัตน์ เสือทอง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพมณี เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
2 นางสาวคนธรส รัตนเหล็กไหล เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
3 นางสาวพรหมพร นารัตฐา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
4 นางสาวจงกล ชัยวิสูตร เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ
5 นางสาวปิยะดา เวชสุบรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
6 นางสาวปวีณา แสงสุริย์ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
7 นางสาวดาราวรรณ ถึงเสียบญวน เจ้าหน้าที่กิจกรรม
8 นายเจษฎา พวงพันธ์ เจ้าหน้าที่
9 นางสาวปิยะพร รัตนสุนทร เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ชำนาญการ
1 นางสาวสุพัตรา เหมือนวงษ์ ครูชำนาญการด้านตัดผมชาย
คนงาน/ยาม
1 นายสายชล พรหมมา ยาม
2 นายมนัด วรรณนิยม ยาม
3 นายฉัตรชัย ไกรวิลาศ คนงาน