นโยบายในการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านธุรกิจแก่ผู้เรียน ภายใต้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจของผู้เรียนของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น.
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านธุรกิจแก่ผู้เรียน ภายใต้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจของผู้เรียนของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
🎉ในการนี้ นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมพร โดยมี ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมเข้าประเมินเวลา 08.30 – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร