ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร นิเทศและติดตามการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แกนมัธยม) โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ในรายวิชางานจักรยานยนต์ และรายวิชางานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร นิเทศและติดตามการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แกนมัธยม) โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ในรายวิชางานจักรยานยนต์ และรายวิชางานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”
ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
👍ทั้งนี้ นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร กล่าวให้โอวาทการศึกษาเล่าเรียน และเสริมทักษะภาษามือไทยขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อตัวเลข 1-10 ทั้งยังสอบถามสิ่งที่ต้องการในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สุข แก่นักเรียน นักศึกษา