ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัย ครั้งที่ 7 โดยมีข้อราชการที่จะขอความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัย ครั้งที่ 7 โดยมีข้อราชการที่จะขอความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร