ประวัติสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา

          วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร  ได้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากเกิดวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์ขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเฉพาะการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการประมง

        กรมอาชีวศึกษาได้มีความคิดจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรขึ้น จึงได้วางแผนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด โดยเฉพาะกับท่านจำรูญ เกียรติมงคล ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดชุมพรในสมัยนั้นเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินและอาคารโรงเรียนบ้านเขาถล่มส่วนนอกสำหรับจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรจึงได้เสนอเรื่องการจัดตั้งต่อหน่วยเหนือตามลำดับ และนอกจากการดำเนินการครั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร จังหวัดชุมพรขึ้น ในวงเงินงบประมาณ 32,831,600 บาท เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2533 หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรแล้ว กรมอาชีวศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประสานงานจัดหาที่ดิน จำนวน 2 แปลง ดังนี้   

              แปลงที่ 1 ส่วนอาคารเรียน มีพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 158    หมู่ 5 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2534 และวันที่ 6 มกราคม 2535   

          แปลงที่ 2 ส่วนบ้านพัก มีเนื้อที่ 10 ไร่เศษ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมที่ดิน       

            กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 และได้ประกาศการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามความเชี่ยวชาญและบทบาทภารกิจของสถานศึกษา ทั้งเพื่อให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพในด้านทักษะฝีมือเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกรวงศึกษาธิการ จึงให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยจากเดิม วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพชุมพร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

            ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 เป็นต้นมา ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง หลักสูตรหลากหลาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและพัฒนาให้บุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานความรู้วิชาชีพและขาดโอกาสเข้าเรียนในระบบได้เข้ามาศึกษาวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพตามความถนัดและความต้องการของตนรวมทั้งบุคคลที่มีอาชีพอยู่แล้ว สามารถเข้ามาศึกษาวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำไปใช้งานอาชีพของตน หรือนำไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นหลัก อีกทั้งยังสนองตามนโยบายและเป้าหมายของกรมอาชีวศึกษาที่ต้องการจัดให้มีการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

เนื้อที่ของสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพชุมพร มีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 แปลง

ดังนี้    

แปลงที่ 1 เป็นส่วนอาคารเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา

แปลงที่ 2 ส่วนบ้านพัก มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่

ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

ชื่อภาษาอังกฤษ    CHUMPHON INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

ที่ตั้งสถานศึกษา  

เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ถนน ชุมพร – ระนอง  ตำบล วังไผ่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000

โทรศัพท์         077 – 658748

เว็บไซต์          www.cptech.ac.th

อีเมล์              [email protected]

มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  6  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  62  ห้อง  ได้แก่

  1. อาคาร 1    จำนวน 1 หลัง 25 ห้อง
  2. อาคาร 2    จำนวน 1 หลัง 19  ห้อง
  3. อาคาร 3    จำนวน 1 หลัง  8  ห้อง
  4. อาคารอำนวยการ     จำนวน 1 หลัง  6  ห้อง
  5. อาคารปฏิบัติการชั่วคราว (สาขางานตังถังและสีรถยนต์)     จำนวน 1 หลัง  4  ห้อง
  6. อาคารอเนกประสงค์     จำนวน 1 หลัง

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพชุมพร      สีม่วง

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย     ต้นลีลาวดี