ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#ผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564
#องค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 และ 2564