เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น