กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานใน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร