วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.🤍
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร