กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการหารายได้ระหว่างเรียน และกิจกรรมแสดงผลผลิตจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
วิทยาลัยการอาชีพชุมพรจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการหารายได้ระหว่างเรียน และกิจกรรมแสดงผลผลิตจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์
ณ โดมหน้าหอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564