วิทยาลัยการอาชีพชุมพรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนและประกาศค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาผู้เรียนพิการในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.
วิทยาลัยการอาชีพชุมพรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนและประกาศค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาผู้เรียนพิการในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร