ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.30
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
🤍08.30 – 11.30 ระดับชั้น ปวช.1 – ปวช.3
💜13.00 – 15.30 ระดับชั้น ปวส.1 – ปวส.2
ณ ลานลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร