รับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

เรื่อง รับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (จำนวน 1 อัตรา) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังแนบท้ายประกาศ